Skip to main content

Oprukkende woonbebouwing bij Schiphol

De gemeenteraad van Haarlemmermeer heeft het bestemmingsplan “Badhoevedorp Schuilhoeve” vastgesteld. Het plan maakt maximaal 700 woningen mogelijk in de wijk Schuilhoeve ten noorden van Schiphol. KLM is het niet eens met het plan en de hogere waarden. Zij vreest dat haar bedrijfsvoering zal worden belemmerd, omdat bij de woningen geen sprake zal zijn van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat als gevolg van het proefdraaien en het grondgeluid van haar vliegtuigen.
De gemeenteraad heeft naar aanleiding van de tussenuitspraak aanvullend akoestisch onderzoek laten verrichten door Royal HaskoningDHV en het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum. De raad heeft naar aanleiding daarvan in het tweede herstelbesluit het plan gewijzigd vastgesteld door daarin te bepalen dat op meer locaties een zogenoemde dove gevel moet worden gerealiseerd dan in het oorspronkelijke plan was voorzien. Maar ook dit plan haalt de eindstreep niet, zo volgt uit de uitspraak van de AbRvS 14 december 2022, ECLI:NL:RVS:2022:3755.
De Afdeling was in de tussenuitspraak van oordeel dat in de berekeningen over het proefdraaigeluid ten onrechte niet is gerekend met een hard bodemgebied. Verder was de Afdeling van oordeel dat het onderzoek wat betreft grondgeluid niet zorgvuldig was, omdat geen metingen zijn gedaan in de winterperiode. De raad heeft naar aanleiding van de tussenuitspraak aanvullend akoestisch onderzoek laten verrichten door Royal HaskoningDHV en het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum. De raad heeft naar aanleiding daarvan in het tweede herstelbesluit het plan gewijzigd vastgesteld door daarin te bepalen dat op meer locaties een zogenoemde dove gevel moet worden gerealiseerd. Volgens de Afdeling heeft de gemeenteraad nog steeds niet goed gemotiveerd dat sprake is van een goed woon- en leefklimaat bij de woningen.
Daarvoor zijn 2 reden aangevoerd. Allereerst is in het geluidonderzoek niet uitgegaan van een representatief geluid veroorzaakt door proefdraaien van vliegtuigen. Er wordt door het proefdraaien meer laagfrequente geluidgolven geproduceerd dan waarvan het geluidsonderzoek is uitgegaan. Daardoor zal de afschermende werking van de eerstelijnsbebouwing in het plangebied minder zijn. Dat betekent dat de geluidbelasting op de woningen achter de eerstelijnsbebouwing hoger zal zijn dan is berekend. Daarom zal bij meer woningen een dove gevel nodig zijn dan waarvan de raad is uitgegaan.
Daarnaast is in het onderzoek naar het grondgeluid van startende vliegtuigen gemeten onder een hoek ten opzichte van de Aalsmeerbaan die niet representatief is voor het gehele plangebied. De effecten van het grondgeluid van startende vliegtuigen op de woningen is gemeten onder een hoek van 180 graden ten opzichte van de Aalsmeerbaan. Een deel van de woningen in het plangebied komt echter onder een kleinere hoek dan 180 graden ten opzichte van de Aalsmeerbaan te liggen.
Ook na een aanvullend onderzoek ten aanzien van beide onderwerpen kan niet worden onderbouwd dat sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Het bestemmingsplan wordt om die reden (na een tweede herstelbesluit) vernietigd.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Janike