Skip to main content

Verhouding planregeling Keur Waterschap

De uitspraak van de AbRvS 14 december 2022, ECLI:NL:RVS:2022:3733, gaat over het paraplubestemmingsplan “Grondwaterneutrale Kelders”. De raad wil met het bestemmingsplan negatieve (cumulatieve) effecten van aanleg van kelders op de stand en de stroom van het grondwater in Amsterdam voorkomen. In de planregeling is alleen nog de aanleg van grondwaterneutrale kelders toegestaan en is de aanleg van kelders die niet grondwaterneutraal zijn, verboden. De afweging of kan worden afgeweken van het bouwverbod vindt in een deel van de gevallen plaats via de Beleidsregel. Voor een ander deel van de gevallen, bij zogeheten grote kelders, vindt die afweging plaats aan de hand van een geohydrologisch onderzoek, waaruit moet blijken dat het bouwplan grondwaterneutraal kan worden uitgevoerd.
Appellanten vrezen als gevolg van het parapluplan voor de haalbaarheid van bouwplannen en het realiseren van kabelkelders van transformatorstations. Aangevoerd wordt onder meer dat de belangen die de gemeente hiermee wil beschermen al in de Keur van het Waterschap worden beschermd. Die zien volgens de Afdeling echter alleen op de bescherming van het waterstaatkundige belang. De belangen die met het parapluplan worden beschermd zijn deels ruimer en deels ook concreter dan de regels uit de Keur. In de Keur is bijvoorbeeld geen regeling opgenomen voor het bouwen van kelders of andere ondergrondse bouwwerken en het voorkomen en beperken van de negatieve gevolgen daarvan voor de grondwaterstand en -stroming.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Janike