Skip to main content

Onzorgvuldige publicatie; gemeenteraad komt met de schrik vrij

Bij de kennisgeving van de terinzagelegging van het bestemmingsplan “Minnertsga-Stasjonstrjitte 10 en 12a” van de gemeente Waadhoeke gaat het nodige mis. De Afdeling (ECLI:NL:RVS:2022:3903)  stelt op 21 december 2022 aan de hand van de door appellant overgelegde stukken vast dat de kennisgeving van de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan op de website www.officielebekendmakingen.nl drie onvolkomenheden bevat. In de eerste plaats is de naam van het bestemmingsplan onjuist gespeld, namelijk met als straatnaam “Stasjonstrjitte” in plaats van de juiste spelling “Stasjonsstrjitte” met dubbel s. Aannemelijk is dat bij het gebruik van de juiste straatnaam als zoekterm op de website het ontwerpplan niet onmiddellijk als resultaat naar voren kwam. Ten tweede zijn aan de publicatie geen postcode en huisnummer gekoppeld, waardoor aannemelijk is dat het ontwerpplan niet als resultaat naar voren kwam als alleen met die gegevens werd gezocht of als iemand geabonneerd was op de zogenoemde berichtenservice van de overheid (“berichten over uw buurt” via www.overheid.nl). Ten derde zijn aan de publicatie geen coördinaten gekoppeld, waardoor aannemelijk is dat dit vergelijkbare gevolgen heeft als het ontbreken van postcode en huisnummer. Deze omissies gaan, bij elkaar genomen, naar het oordeel van de Afdeling verder dan een kennelijke verschrijving. Niet is uitgesloten dat deze onvolkomenheden ertoe konden leiden dat het ontwerpplan niet of moeilijk te vinden was bij gebruik van alleen de straatnaam, postcode of coördinaten op de website www.officielebekendmakingen.nl of dat men geen attendering ontving bij een abonnement op de berichtenservice. Het leidt ertoe dat de raad naar het oordeel van de Afdeling het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan niet zorgvuldig heeft voorbereid. De Afdeling ziet evenwel aanleiding om met toepassing van artikel 6:22 van de Awb het geconstateerde gebrek te passeren en het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan niet al om die reden te vernietigen, omdat aannemelijk is geworden dat belanghebbenden daardoor in dit geval niet zijn benadeeld. Daarbij betrekt de Afdeling dat, zoals de raad heeft toegelicht, informatie over ontwikkelingen in het dorp Minnertsga beschikbaar en eenvoudig te vinden is. Als men regelmatig de officiële bekendmakingen die betrekking hebben op het dorp Minnertsga zou hebben geraadpleegd, dus met “Minnertsga” als zoekterm, zou de publicatie van het ontwerpplan daarbij als resultaat naar voren zijn gekomen. Over de verhuizing van hoveniersbedrijf Madhuizen naar de Stasjonsstrjitte in Minnertsga is meermaals gepubliceerd in de lokale pers. Daarnaast heeft appellant gesteld dat hij een dorpsgenoot heeft geattendeerd op de terinzagelegging van het ontwerpplan, en is er naast de zienswijze die door appellant naar voren is gebracht, ook een tweede zienswijze over het ontwerpplan naar voren gebracht. Onder deze omstandigheden acht de Afdeling aannemelijk dat geen sprake is van benadeling van onbekende derden door de gebrekkige publicatie van het ontwerpplan en is aannemelijk dat een ieder die een zienswijze naar voren wilde brengen, dat ook kon doen.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Eelco