Skip to main content

Openbaarmaking locatiegegevens meldingen Programma Aanpak Stikstof (PAS)

10 juli 2020

Vzngr. Rb. Noord-Nederland 3 juli 2020 (gepubliceerd 8 juli 2020), ECLI:NL:RBNNE:2020:2388. De in stikstofland inmiddels bekende club MOB heeft bij de minister van LNV op grond van de Wob informatie opgevraagd over PAS-meldingen van agrarische en niet-agrarische bedrijven. Het gaat MOB niet om de namen van de melders maar om de locatiegegevens in de meldingen. Volgens de voorzieningenrechter kunnen de locatiegegevens worden aangemerkt als milieu-informatie. Die gegevens vallen immers onder de definitie van milieu-informatie in artikel 19.1a, lid 1, Wm. De locatiegegevens zijn emissiegegevens; uit de aard van de zaak voortvloeit dat een emissie een bron heeft en dat die bron een locatie heeft. De voorzieningenrechter overweegt daarbij voorts dat de ratio achter de openbaarheid van emissiegegevens niet alleen gelegen is in de kenbaarheid van de gevolgen van een emissie maar evenzeer in de kenbaarheid van de oorzaak van die emissie.

Blijkens artikel 10, lid 4, Wob is artikel 10, lid 2, onder e, Wob niet van toepassing is op emissiegegevens. De minister heeft zich dus niet op het standpunt kunnen stellen dat de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer in dit geval aan openbaarmaking van de gevraagde locatiegegevens in de weg stond.

De minister had ook niet mogen weigeren o.g.v. artikel 10, lid 7, onder b, Wob (een relatieve weigeringsgrond m.b.t. de beveiliging van bedrijven en het voorkomen van sabotage). In dit verband acht de voorzieningenrechter van belang dat de gemachtigde van de minister ter zitting heeft verklaard dat er geen enkele indicatie bestaat voor een concrete dreiging tegen of een concrete bedreiging met sabotage van de bedrijven van derde-belanghebbenden. De voorzieningenrechter is voorts van oordeel dat er zeer veel informatie zowel van overheidswege als in de particuliere sector voorhanden is waaruit het bestaan en de kenmerken van agrarische bedrijven kunnen worden afgeleid zodat alleen al om die reden het geheimhouden van de locatiegegevens weinig zal toevoegen aan de beveiliging van bedrijven en het voorkomen van sabotage.

Kortsluitend en zelf in de zaak voorziend oordeelt de voorzieningenrechter dat de locatiegegevens alsnog openbaar worden gemaakt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob