Skip to main content

En nog maar eens de Sauna Drôme…

10 juli 2020

Naar aanleiding van de uitspraak van de Afdeling van 8 juli 2020 (ECLI:NL:RVS:2020:1600) heb ik even geïnventariseerd hoeveel uitspraken inmiddels zijn gedaan over de in juridisch Nederland wellicht daardoor meest bekende sauna van Nederland: Sauna Drôme in Putten. Antwoord: 13. Inmiddels is de sauna overigens in een faillissement beland. Dat neemt niet weg dat ook deze uitspraak weer enkele wetenswaardigheden bevat. Materieel gaat het Sauna Drôme om het verkrijgen van meer uitbreidingsmogelijkheden dan men van de gemeenteraad van Putten heeft gekregen. Daartoe wordt een aantal argumenten aangevoerd. Allereerst het gelijkheidsbeginsel. Andere bedrijven hebben uitbreidingsmogelijkheden gekregen die Sauna Drôme niet heeft gekregen. Daarbij wordt concreet gewezen op één ander bedrijf, een chaletpark. Dat maakt het voor de Afdeling eenvoudig: geen gelijke gevallen gelet op de “specifieke voorgeschiedenis” en de ligging in de Groene ontwikkelingszone (de benaming van een deel van het natuurnetwerk Nederland in Gelderland).

Vervolgens wordt een beroep op de Dienstenrichtlijn gedaan. De Afdeling loopt aan de hand van het bekende lijstje, de eisen af. De maatvoeringsregeling in een bestemmingsplan is een eis in de zin van de Dienstenrichtlijn. Is die gerechtvaardigd (b)? Ja, bescherming van milieu (eerdergenoemde ecologische belangen. Is de eis evenredig (c)? Ja, wederom natuurbelangen. Streven van de sauna is (bijna) te verdubbelen in aantal bezoekers. Door de raad is onderzocht en geconcludeerd dat die uitbreiding in de weg staat aan de eveneens voor het gebied geldende natuurdoelstellingen. Dat oordeel vindt genade in de ogen van de Afdeling. De Afdeling verwijst daarbij naar de uitspraak van 4 december 2019, ECLI:NL:RVS:2019:4101 waar is overwogen dat de analyse dient te geschieden aan de hand van specifieke gegevens die niet noodzakelijkerwijs kwantitatief van aard behoeven te zijn.

Tenslotte nog een heel praktisch puntje. Door Sauna Drôme wordt aangegeven dat er eerder een bouwplan is ingediend en dat dat bouwplan niet meegenomen is bij de vaststelling van het plan. De Afdeling overweegt dat de gemeenteraad met een particulier initiatief voor een ruimtelijke ontwikkeling dat voldoende concreet is, tijdig bekend is gemaakt én waarvan de ruimtelijke aanvaardbaarheid kan worden beoordeeld rekening dient te houden bij de vaststelling van het plan. De bekende overweging. Dat Sauna Drôme het plan bij het college had ingediend, maar niet in de bij de gemeenteraad ingediende zienswijze heeft gerefereerd aan dit plan wordt de sauna tegengeworpen. De raad heeft geen rekening kunnen houden met het plan, aldus de Afdeling.

Voor vragen over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Eelco