Skip to main content

Op welk tijdstip belanghebbendheid bepalen

17 juli 2020

Deze week een uitspraak van de Afdeling waarin nog eens wordt uitgesproken op welk tijdstip de belanghebbendheid moet worden bepaald. De Afdeling overweegt dat deze aanwezig moet zijn tijde van het primaire besluit: AbRvS 15 juli 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1637.

De uitspraak gaat over een omgevingsvergunning voor het bouwen van zes grondgebonden woningen in Groenekan. Daarbij speelt de vraag welke appellanten als belanghebbenden zijn aan te merken. De Afdeling overweegt dat deze vraag moet worden beantwoord aan de hand van de feiten zoals die zich voordeden ten tijde van het nemen van het primaire besluit. Ten overvloede wordt opgemerkt dat deze vraag dient te onderscheiden van de vraag of sprake is van procesbelang. Het procesbelang van een belanghebbende is het belang dat een belanghebbende heeft bij de uitkomst van een door hem ingestelde procedure. Daarbij gaat het er niet om óf hij gelijk heeft, maar of hij een reëel en actueel belang heeft bij het gelijk, als hij dat zou hebben. De vraag of sprake is van procesbelang dient te worden beantwoord naar de stand van zaken op het moment waarop het hoger beroep wordt beoordeeld.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Janike