Skip to main content

Ontwikkeling woningen geen stedelijk ontwikkelingsproject in de zin van het Besluit m.e.r.

17 januari 2020

AbRvS 15 januari 2020, ECLI:NL:RVS:2020:100. Bij besluit van 18 december 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders van Maastricht het uitwerkingsplan “Ravelijnstraat” vastgesteld. Het uitwerkingsplan voorziet in het realiseren van maximaal twaalf vrijstaande woningen, verspreid over twee clusters.

Appellanten stellen dat er ten onrechte geen vormvrije m.e.r.-beoordeling is verricht.

De Afdeling overweegt dat het antwoord op de vraag of sprake is van een (wijziging van een) stedelijk ontwikkelingsproject in de zin van het Besluit m.e.r., afhangt van de concrete omstandigheden van het geval, waarbij onder meer aspecten als de aard en de omvang van de voorziene wijziging van de stedelijke ontwikkeling een rol spelen. Het antwoord op de vraag of een activiteit kan worden aangemerkt als een activiteit als bedoeld in kolom 1 van categorie 11.2 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit m.e.r. is niet afhankelijk is van het antwoord op de vraag of per saldo aanzienlijke negatieve gevolgen voor het milieu kunnen ontstaan.

Naar het oordeel van de Afdeling kan de ontwikkeling van de twaalf vrijstaande woningen die in het plan is voorzien, gelet op de omvang ervan, niet worden aangemerkt als een stedelijk ontwikkelingsproject als bedoeld in kolom 1 van categorie 11.2 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit m.e.r. Daarbij is ook van belang dat het ruimtebeslag van de voorziene bebouwing beperkt is. Een m.e.r.-beoordeling is dus niet vereist.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob