Skip to main content

Ontheffing diersoorten: aanvaardbaarheid 1% mortaliteitscriterium en ontbreken stilstandvoorziening versus monitoringsverplichting

16 november 2020

In de uitspraak van de AbRvS van 7 oktober 2020, ECLI:NL:RVS:2020:2384 is een ontheffing ingevolge de Wnb voor dertien diersoorten aan de orde van het verbod om dieren te doden en te verwonden in verband met een windmolenpark ten oosten van het dorp Netterden en ten noorden van het Natura 2000-gebied “Unterer Niederrhein”.

Lezenswaardig in deze uitspraak zijn de overwegingen waarom NABU Naturschutsstation Niederrhein e.V. als belanghebbende kan worden aangemerkt.

In deze zaak wordt gesteld dat het zogenaamde 1% mortaliteitscriterium niet mag worden toegepast bij een ongunstige staat van instandhouding (lees: als de additionele sterfte blijft onder 1%  van de natuurlijke mortaliteit dan is er geen afbreuk aan de gunstige staat van instandhouding).

De Afdeling gaat eerst uitgebreid in op de huidige rechtspraak die hierover al bestaat. Vervolgens gaat de Afdeling in op het artikel van Schipper dd. 30 maart 2020 dat nog niet eerder betrokken is bij deze rechtspraak. Op basis van dit artikel dient omzichtig te worden omgegaan met het criterium bij populaties die onder druk staan, maar het concludeert niet dat het criterium niet kan worden gebruikt. Weliswaar blijkt dat een kleine sterfte kan leiden tot een relatief grote afname van de populatie, maar dit artikel trekt niet de conclusie dat daarmee noodzakelijkerwijs de staat van instandhouding wordt beïnvloed. De Afdeling concludeert hieruit niet dat het 1% mortaliteitscriterium losgelaten moet worden.

Verder wordt in deze uitspraak uitgebreid ingegaan op de vraag naar een stilstandvoorziening voor vogels, mede in verband met de Slufter II-uitspraak van de Afdeling van 22 augustus 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2772. Heel kort gezegd: de motivering dat een stilstandstandvoorziening onevenredig is, wordt geaccordeerd. Overigens moet een monitoringsverplichting niet worden verward met een stilstandvoorziening: deze wordt alsnog, ter finale geschillenbeslechting, in de uitspraak geformuleerd.

Voor meer info over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Susan