Skip to main content

In de wereld van de Efteling kan niet worden volstaan met voortoets

16 november 2020

In de uitspraak van de AbRvS van 14 oktober 2020 is het bestemmingsplan “Wereld van de Efteling 2030” aan de orde. Het gaat om een beoogde uitbreiding die heeft geleid tot een zeer uitgebreide uitspraak.

Met betrekking tot Natura 2000 en relativiteit staat de dichtstbijzijnde woning van een van de appellanten op ongeveer 80 meter afstand tot het gebied “Loonse en Drunense Duinen&Leemkuilen. Daartussen is geen sprake van bebouwing en de aanwezigheid van de N261 doet niet af aan de verwevenheid met dit gebied. Deze appellant kan zich beroepen op de normen voor gebiedsbescherming uit de Wnb.

In eerste instantie is aangesloten bij de passende beoordeling van het PAS. Nadien is in een herstelbesluit aanvullend onderzoek gedaan naar stikstofdepositie. De raad stelt zich in dit herstelbesluit op het standpunt dat het plan geen extra stikstofdepositie op het betreffende Natura 2000-gebied veroorzaakt en om die reden is een passende beoordeling niet vereist, maar kan worden volstaan met een voortoets.

Kort voor de zitting is nog een nadere memorie ingediend, waarbij onder meer een geactualiseerde stikstofberekening is gevoegd.

Het beëindigen en gestaakt houden van het agrarische gebruik van een aantal percelen ten opzichte van de referentiesituatie is een van de maatregelen die in het herstelbesluit in de voortoets zijn betrokken. Van een van de percelen heeft de raad erkend dat het perceel in de referentiesituatie niet agrarisch in gebruik was. Om die reden is het herstelbesluit niet zorgvuldig voorbereid.

De Afdeling overweegt daarnaast nog het volgende. De raad heeft het memo van 25 juni 2019 beschouwd als voortoets.

Naar het oordeel van de Afdeling kan niet kan worden geconcludeerd dat de stikstofdepositie niet zal toenemen. De raad kon aan het memo dan ook niet zonder meer de conclusie ontlenen dat significante negatieve effecten op het Natura 2000-gebied uitgesloten zijn.

De Afdeling ziet zich daarom voor de vraag gesteld of het memo kan worden opgevat als een aanvulling voor het aspect stikstof op de eerder gemaakte passende beoordeling. Naar het oordeel van de Afdeling is dat niet mogelijk. In een passende beoordeling moet worden beoordeeld of de zekerheid is verkregen dat het plan niet leidt tot een aantasting van de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied. Dat staat niet vast. Gelet op het voorgaande is het herstelbesluit op dit punt ook in strijd met artikel 2.8, eerste en derde lid, van de Wnb. Er volgt een bestuurlijke lus.

Voor meer info over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Susan