Skip to main content

Ontbreken ADC-toets: vernietiging Nbw vergunning

 

In de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 24 december 2014, nr. 201300125/1/R2 is een Nbw vergunning aan de orde voor het uitvoeren van de kustversterking bij het Noorderstrand te Renesse. De werkzaamheden bestaan uit het ophogen van de duinen aan de landwaartse zijde.

In beroep wordt betoogd dat ten onrechte geen ADC-toets is uitgevoerd. Ongeveer 300 m2 van het habitattype grijze duinen, kalkarm (H2130B) wordt bedekt met zand. Als maatregel is bij de passende beoordeling betrokken dat plaggen van 30 cm diep worden afgegraven en overgebracht worden naar een nieuwe locatie.

De Afdeling wijst op het arrest Briels en stelt vast dat de beschreven maatregel om plaggen over te brengen niet ziet op het voorkomen of verminderen van schadelijke gevolgen die rechtstreeks uit het project voortvloeien, maar bevordert dat op een andere locatie, grenzend aan het bestaande areaal tot ontwikkeling wordt gebracht. Deze maatregel maakt niet ongedaan dat een deel van het feitelijk bestaande areaal verloren gaat. Deze maatregel is geen mitigerende maatregel.

Dit zelfde geldt ook voor het habitattype duindoornstruwelen (H2160) dat zou worden opgehoogd. Als maatregel worden delen van de humeuze bovenlaag en delen van bestaande struwelen in depot geplaatst om samen met nieuwe aanplant terug te plaatsen. Dat voor het ontwikkelen van habitattype naar nieuwe aanplant ook materiaal wordt gebruikt van binnen het areaal van dit habitattype maakt dit naar het oordeel van de Afdeling niet anders. Ook deze maatregel wordt niet aangemerkt als mitigatie.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Susan.