Skip to main content

Ten onrechte geen plan-MER

 

In de uitspraak van de AbRvS van 24 december 2014, nr. 201303578/1/R4, staat vast dat ten behoeve van het herzieningsplan geen MER is gemaakt. De gemeenteraad heeft naar het oordeel van de Afdeling niet onderkend dat met het herzieningsplan de mogelijkheden tot het vestigen van categorieën bedrijven zijn verruimd ten opzichte van het voorheen geldende bestemmingsplan, dat de voornoemde activiteiten onder de categorieën 18.2, 18.4, 20.1, 21.4 en 21.6 van onderdeel C van de bijlage bij het Besluit m.e.r. vallen en dat gezien kolom 3 bij voornoemde categorieën van bijlage C bij het Besluit m.e.r. sprake is van een aangewezen plan, nu het herzieningsplan een plan is als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, Wro. Het herzieningsplan vormt derhalve het kader voor de voornoemde activiteiten waarvoor een besluit dat behoort tot een categorie die is aangewezen op grond van artikel 2, vierde lid, van het Besluit m.e.r. moet worden genomen. Hieruit volgt dat ten behoeve van het herzieningsplan een plan-MER diende  te worden gemaakt.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Eelco.