Skip to main content

Onrechtmatige besluitvorming jegens wie?

10 januari 2020

Een natuurlijk persoon dient bij het college van B&W van de gemeente Schagen een verzoek om schadevergoeding in. De schadeoorzaak betreft onrechtmatige besluitvorming rondom de komst van een windturbine.

In 2015 heeft de AbRvS geoordeeld dat het college van B&W ten onrechte niet handhavend heeft opgetreden tegen de aanwezigheid van de windturbine. De vraag in de onderhavige procedure is of het besluit ook onrechtmatig is jegens de verzoeker om schadevergoeding. Daarbij is relevant dat de verzoeker geen partij was in de procedure uit 2015. Verzoeker was wel lid van een vereniging, welke vereniging wel partij was in de procedure uit 2015. De AbRvS oordeelt in de uitspraak van 24 december 2019, ECLI:NL:RVS:2019:4430, dat de belangen die de vereniging behartigde andere belangen zijn dan de persoonlijke belangen van de verzoeker. Om die reden is de in 2015 geconstateerde onrechtmatigheid niet jegens de verzoeker onrechtmatig.

Voor meer vragen over deze zaak kunt u contact opnemen met Ineke