Skip to main content

Belanghebbende begrip, beginsel van relativiteit, AERIUS Calculator 2019 en toename stikstof op leefgebieden soorten

17 januari 2020

De uitspraak van de AbRvS van 24 december 2019, ECLI:NL:RVS:4448 die betrekking heeft op een bestemmingsplan dat onder meer voorziet in horeca in de vorm van fastfoodrestaurants en een hotel is om meerdere redenen noemenswaardig.

Een van de appellanten is niet ontvankelijk in zijn beroep omdat er geen sprake is van een concurrentiebelang dat rechtstreeks is betrokken bij het bestreden besluit. Appellant is weliswaar van plan om ook een hotel te realiseren en heeft hiervoor al een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente gesloten, maar er zijn nog geen concrete activiteiten.

Een andere appellant loopt in verband met de Wnb aan tegen het beginsel van relativiteit. Het teeltbedrijf ligt weliswaar op een afstand van 100 meter tot het Natura 2000-gebied, maar de afhankelijkheid van de verschillende insecten en vleermuizen ter bestrijding van de fruitvlieg zijn geen soorten waarvoor het Natura 2000-gebied is aangewezen.

De bijdrage die het bestemmingsplan heeft op habitattypen was met het rekenprogramma AERIUS Calculator versie 2016L minder dan 0,05 mol/ha/jr. Uit het rekenprogramma AERIUS Calculator versie 2019 blijkt dat de bedrage 0,00 mol/ha/jr is. De Afdeling accepteert deze nieuwe berekening.

Uit het nieuwe rekeningprogramma blijkt evenwel dat de bijdrage op de leefgebieden van stikstofgevoelige vogelsoorten hoger is. Toch wordt de conclusie getrokken dat geen sprake is van significante gevolgen voor de draagkracht van de leefgebieden van de betreffende populatie. De vogels zouden hier minder voorkomen, terwijl in andere gedeelte van de leefgebieden stikstof uit het gebied wordt gehaald. De Afdeling is van oordeel dat mogelijke toekomstige beheermaatregelen niet in een beoordeling betrokken mogen worden (ook niet in een voortoets) als deze nog niet zijn uitgevoerd. Het bestemmingsplan wordt vernietigd.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Susan