Skip to main content

Onjuiste beroepsmogelijkheden bestemmingsplan in kennisgeving. Verdrag van Aarhus

AbRvS 19 juli 2023, ECLI:NL:RVS:2023:2790. De gemeenteraad van Someren stelt een bestemmingsplan vast. Een bedrijfswoning krijgt een reguliere woonbestemming, een andere bedrijfswoning bij een te saneren pluimveehouderij wordt ook een reguliere burgerwoning, met de mogelijkheid van een kleinschalig bedrijf, en op agrarische grond mag een vrijstaande woning komen. Appellant sub 1 en anderen wonen aan de Winkelstraat te Lierop en kunnen zich niet met de ontwikkelingen verenigen.

Volgens appellant sub 1 en anderen vermeldde de kennisgeving van het vastgestelde bestemmingsplan ten onrechte dat uitsluitend belanghebbenden beroep konden instellen en is er geen inspraakmogelijkheid geweest conform het Verdrag van Aarhus. Volgens de Afdeling is het plan voorbereid vóór haar bekende rechtspraak van 14 april 2021, ECLI:NL:RVS:2021:786, over HvJ EU Varkens in Nood. Inspraak (lees: los van de zienswijzemogelijkheid over een ontwerpbestemmingsplan, dus bijv. over een voorontwerp?, toev. red.) maakt geen deel uit van de bestemmingsplanprocedure van de Wro. Bovendien hebben appellant en anderen zienswijzen ingediend en beroep ingesteld. Het betoog slaagt dus niet.

Een anterieure overeenkomst tussen initiatiefnemer en gemeente vormt geen op het ontwerpbestemmingsplan betrekking hebbend stuk dat ter inzage moet worden gelegd, net zo min trouwens als een koopovereenkomst.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob