Skip to main content

Normaal maatschappelijk risico (NMR) en het gelijkheidsbeginsel

In de onderhavige zaak wordt door appellant planschade geleden door het uitwerkingsplan Oud Gastel Noord fase 3 van de gemeente Halderberge. Bij de besluitvorming over het verzoek heeft het college het NMR vastgesteld op 5% van de waarde van de onroerende zaak onder het oude planologische regime. Appellant stelt dat dit 3% dient te zijn. Daarvoor verwijst hij naar andere planschadebesluiten vanwege het bestemmingsplan Oud Gastel Noord. In die besluiten heeft het college het NMR vastgesteld op 3%.

Het bestemmingsplan Oud Gastel Noord voorziet in de bouw van 150 woningen, die deels als eindbestemming, deels als uit te werken bestemming zijn opgenomen. Het uitwerkingsplan Oud Gastel Noord fase 3, dat de schadeoorzaak is in het geval van appellant, is een uitwerkingsplan op basis van het bestemmingsplan Oud Gastel Noord. Volgens het college vormen de verschillende plannen – bestemmingsplan enerzijds en uitwerkingsplan anderzijds – de rechtvaardiging voor het verschil in NMR. De Afdeling gaat daarin niet mee.

De Afdeling overweegt dat het uitwerkingsplan is vastgesteld op grond van een uit te werken bestemming in het bestemmingsplan Oud Gastel Noord. Bij appellant is de schade dus een indirect gevolg van het bestemmingsplan. Verder heeft het college niet weersproken dat ook in dit geval een drempel van 3% zou zijn toegepast, als de voor appellant nadelige ontwikkeling – het realiseren van 21 woningen in het plangebied – meteen in het bestemmingsplan mogelijk was gemaakt. Dit betekent dat het college in strijd met het gelijkheidsbeginsel heeft gehandeld door in het geval van appellant een NMR van 5% toe te passen. Het hoger beroep van appellant is gegrond en de Afdeling stelt zelf de tegemoetkoming vast. AbRvS 1 februari 2023, ECLI:NL:RVS:2023:406

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Ineke