Skip to main content

Normaal maatschappelijk risico bij inkomensschade

Op 19 december 2018 heeft de AbRvS voor de tweede maal een uitspraak gedaan over het planschadeverzoek van recreatiepark BreeBronne, gelegen in de gemeente Peel en Maas (ECLI:NL:RVS:2018:4165). Ook dit keer haalt het besluit van het gemeentebestuur de eindstreep niet. Het normaal maatschappelijk risico is één van de aspecten, waarop het besluit sneuvelt.

In navolging van de planschadeadviseur had het gemeentebestuur vastgesteld dat sprake was van inkomensschade. Voor de berekening van de omvang van het normaal maatschappelijk risico was aangesloten bij de gemiddelde omzet van het bedrijf over de jaren 2010 tot en met 2013. Om twee redenen gaat de Afdeling hiermee niet akkoord. De Afdeling overweegt dat bij de berekening van de inkomensschade gekeken wordt naar het bedrijfsresultaat; dit betekent dat ook bij de beoordeling van het normaal maatschappelijk risico het bedrijfsresultaat tot uitgangspunt moet worden genomen, en niet de gerealiseerde omzet.

Verder waren ten onrechte de jaren 2010 t/m 2013 tot uitgangspunt genomen. De peildatum – datum inwerkingtreding van het nieuwe planologische regime – lag in 2009. Dat pas in 2015 uitvoering is gegeven aan het nieuwe regime, doet er niet aan af dat drie boekjaren voor de peildatum als uitgangspunt dienen te worden genomen.

Het beroep wordt gegrond verklaard en het gemeentebestuur dient nogmaals een nieuw besluit te nemen. To be continued!

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Ineke