Skip to main content

Niet tijdig beslissen

Windpark Goyerbrug B.V. heeft op 3 maart 2022 beroep ingesteld tegen het niet tijdig nemen van een besluit door het college van burgemeester en wethouders van Houten op de aanvraag om verlening van een omgevingsvergunning voor een windpark met vier windturbines ten zuiden van het Amsterdam-Rijnkanaal ter hoogte van de Goyerbrug in Houten. De omgevingsvergunning was eerder door het college verleend bij besluit van 15 oktober 2019.

De Afdeling heeft bij uitspraak van 28 juli 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1679, het besluit vernietigd, vanwege het feit dat gebruik was gemaakt van de windturbinebepalingen uit het Activiteitenbesluit. En, die moesten buiten toepassing blijven, omdat deze moeten worden aangemerkt als plan of programma waarvoor op grond van de SMB-richtlijn een milieubeoordeling is vereist en deze ontbrak. Het college moest daarom opnieuw op de aanvraag besluiten. De uitspraak van AbRvS van 25 mei 2022, ECLI:NL:RVS:2022:1492 gaat over het uitblijven van deze nieuwe beslissing.

Omdat de Afdeling na de vernietiging geen termijn voor het nemen van een nieuw besluit heeft gesteld, diende het college te beslissen binnen dezelfde termijn als de termijn die gold voor het vernietigde besluit, in dit geval binnen 6 maanden. Het college heeft niet binnen die termijn besloten en vervolgens is het college door de aanvrager in gebreke gesteld. Daardoor zou het college binnen 2 weken na de ingebrekestelling alsnog moeten beslissen. Deze termijn van 2 weken is volgens de Afdeling in dit geval te kort, zij vindt dat in dit bijzondere geval op grond van art. 8:55d lid 3 Awb van deze termijn moet worden afgeweken. De Afdeling stelt een termijn van 20 weken, en zet een dwangsom op het niet naleven van de termijn.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Janike