Skip to main content

Niet in werkinggetreden bplan: gecoördineerde vergunning

De uitspraak van de AbRvS van 9 december 2015, nr. ECLI:NL:RVS:2015:3761 gaat over een omgevingsvergunning voor de bouw van 3 windturbines op het Cornelis Douwesterrein in Amsterdam. De vergunning is op het grond van artikel 3.30, eerste lid, Wro gecoördineerd voorbereid met het bestemmingsplan “Eerste partiële herziening bestemmingsplan Cornelis Douwesterrein (Windturbines) II”. De provincie Noord-Holland heeft de stadsdeelraad een reactieve aanwijzing gegeven omdat het bestemmingsplan in strijd is met artikel 32 PRV Noord-Holland. Bij uitspraak van de Afdeling van 9 december 2015, nr. ECLI:NL:RVS:2015:3760 is die reactieve aanwijzing in stand gebleven. Dat betekent dat het betreffende onderdeel van het bestemmingsplan niet in werking is getreden.

Het college van Gedeputeerde Staten heeft ook beroep aangetekend tegen de gecoördineerde omgevingsvergunning. Het deel van het bestemmingsplan dat niet in werking is getreden, vormt het toetsingskader voor de verleende omgevingsvergunning. Op grond van artikel 3.30 lid 3 Wro moet de omgevingsvergunning daarom worden vernietigd. Ten overvloede overweegt de Afdeling dat ook al zou geen sprake zijn van strijd met het bestemmingsplan, op grond van artikel 32 lid 2 PRV een bouwverbod geldt. Bovendien wijst de Afdeling op haar uitspraak van 3 juni 2015, nr. ECLI:NL:RVS:2015:1730. Uit die uitspraak volgt dat in artikel 2.10, lid 1, aanhef en onder c, Wabo is bepaald dat een aanvraag  voor een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen, die in strijd is met een rechtstreeks werkende regel uit een verordening als bedoeld in artikel 4.1 lid 3 Wro, moet worden geweigerd. Dat geldt ook indien de voorgenomen activiteit niet in strijd is met het bestemmingsplan.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Janike