Skip to main content

Natuurbescherming, relativiteit, omvang statutaire doelstelling

24 januari 2020

In de uitspraak van de AbRvS 22 januari 2020 ECLI:NL:RVS:2020:176, wordt het besluit van 11 juli 2016 van het college van b&w van Enschede voor het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan beoordeeld. De verleende omgevingsvergunning ziet op van het bestemmingsplan afwijkend gebruik voor activiteiten op het gebied van automotive, innovatieve bedrijvigheid en beperkt recreatief gebruik met ondersteunende en ondergeschikte horeca rondom de zogeheten Strip behorend tot de voormalige vliegbasis Twenthe.

Tegen dit besluit is door Stichting Lonnekerberg en omgeving, hierna: “StiL” hoger beroep aangetekend. De overwegingen over de relativiteit vormen de reden voor deze signalering. De Afdeling overweegt dat StiL zich kort samengevat ten doel stelt: het behouden, beschermen en zo mogelijk verbeteren van de natuurlijke waarden op en om de Lonnekerberg. Hieruit volgt dat het werkgebied van StiL niet is begrensd tot de Lonnekerberg, maar zich mede uitstrekt tot de omgeving daarvan. Dat blijkt ook uit de naam van StiL die voluit luidt: “Stichting Lonnekerberg en omgeving”. De Afdeling is van oordeel dat het Lonnekermeer en de Landgoederen Oldenzaal behoren tot het in de statuten van StiL bedoelde werkgebied op en om de Lonnekerberg, ondanks dat tussen de Lonnekerberg en de voormalige vliegbasis agrarische gronden en de snelweg A1 liggen. De aanwezigheid van deze functies doet namelijk niet af aan de ruime omschrijving van het werkgebied van StiL in haar statuten. Daaruit volgt dat het relativiteitsvereiste niet in de weg staat aan vernietiging van het besluit vanwege de hogerberoepsgrond van StiL met betrekking tot de stikstofdepositie op de Natura 2000-gebieden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Janike