Skip to main content

Paraplubestemmingsplan en beheersverordening

24 januari 2020

Door de gemeenteraad van Enschede is het paraplubestemmingsplan Onzelfstandige bewoning Enschede vastgesteld. Het plan voorziet in een regeling waarbij voor een groot deel van het grondgebied van de gemeente Enschede een gebruik van panden als kamerverhuurpand in beginsel niet is toegestaan. Wél kan het college met een omgevingsvergunning afwijken van dit verbod.

De Afdeling stuit echter in de uitspraak van 22 januari 2020 (ECLI:NL:RVS:2020:217) op een beheersverordening die geldt voor een deel van het plangebied. En waar de gemeenteraad beoogde met de vaststelling van het paraplubestemmingsplan die beheersverordening te wijzigen of aan te vullen, is de consequentie van de vaststelling van het bestemmingsplan dat de beheersverordening komt te vervallen voor zover het paraplubestemmingsplan wijzigingen aanbrengt in de beheersverordening (artikel 3.39, lid 2, Wro). Nu dat niet de bedoeling was van de gemeenteraad wordt het bestemmingsplan geacht in strijd met artikel 3.1 Wro te zijn vastgesteld.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Eelco