Skip to main content

Nadeelcompensatie: wijze van toetsing tegenadvies

De uitspraak van de AbRvS van 9 november 2016, ECLI:NL:RVS:2960, wekt interesse alleen al vanwege het feit dat aan Hotel Rokin, verzoeker om nadeelcompensatie, een bedrag van circa € 1,5 miljoen aan nadeelcompensatie is toegekend. Twee andere onderdelen van de uitspraak zijn ook interessant.

Ten eerste de wijze waarop met een deskundig tegenadvies wordt omgegaan. Hotel Rokin had blijkens de uitspraak een uitgebreid tegenadvies van Horwath Consulting B.V. overgelegd. Het gemeentebestuur legt dit advies – in navolging van het advies van de schadecommissie – grotendeels naast zich neer. Dit kon, aldus de Afdeling. Allereerst omdat het advies van de schadecommissie voldoende inzichtelijk maakt hoe de commissie de zaak beoordeelde. En ten tweede omdat het tegenadvies geen grond bevatte voor het oordeel dat er concrete aanknopingspunten voor twijfel aan de juistheid of volledigheid aan het advies van de schadecommissie kleefden.

Het tweede interessante onderdeel van de uitspraak ziet op het gegeven dat de schadecommissie een onderdeel van het tegenadvies heeft gebruikt voor haar eigen advies. Hotel Rokin lijkt te betogen dat dit tegenstrijdig is. Of je neemt een tegenadvies geheel over of je verwerpt een tegenadvies, zo was de gedachte. De Afdeling gaat hierin niet mee. Deze keuze om bepaalde gegevens wel te gebruiken is niet onbegrijpelijk en niet tegenstrijdig met de keuze om andere gegevens van Horwath niet te gebruiken. Het hoger beroep wordt ongegrond verklaard.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Ineke