Skip to main content

Bij planvaststelling rekening houden met anterieure overeenkomst

De uitspraak van de AbRvS van 9 november 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2945, borduurt voort op de koers die de Afdeling heeft ingezet in de uitspraak van 19 maart 2014, ECLI:NL:RVS:2014:986 (Oude IJsselstreek). In laatstgenoemde uitspraak oordeelde de Afdeling dat de gemeenteraad in het kader van de te maken belangenafweging rekening dient te houden met gesloten overeenkomsten.

In de onderhavige uitspraak staat de afwijzing van een bestemmingsplanherziening van de gemeenteraad van Zandvoort centraal. Door appellanten wordt betoogd dat de gemeenteraad geen rekening heeft gehouden met de tussen hen en de gemeente gesloten anterieure overeenkomst.

De Afdeling overweegt dat als tussen de gemeente en een burger een anterieure overeenkomst is gesloten, dan is dit in voorkomende gevallen een omstandigheid die de gemeenteraad in de besluitvorming over het plan dient te betrekken. In het onderhavige geval blijkt uit het bestreden besluit dat de gemeenteraad daadwerkelijk rekening heeft gehouden met de anterieure overeenkomst. Daarin heeft de gemeenteraad evenwel geen aanleiding gezien om van zijn beleid af te wijken en het bestemmingsplan toch vast te stellen. Deze handelwijze is geoorloofd, volgens de Afdeling.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ineke