Skip to main content

Planschade: voorzienbaarheid

Appartementenbouw Rapenburg B.V. (hierna: Rapenburg) heeft zich op 25 juli 2007 mondeling verplicht tot aankoop van drie panden aan de Prins Hendrikkade te Amsterdam. Op 21 februari 2008 is een nieuw bestemmingsplan in werking getreden waardoor de bestemming ‘woondoeleinden’, die vigeerde op de panden, is komen te vervallen. Rapenburg verzoekt een tegemoetkoming in de planschade.

Het gemeentebestuur stelt dat de schade voorzienbaar is. In het huis-aan-huisblad was gepubliceerd dat vanaf 4 januari 2007 het conceptontwerp van het bestemmingsplan ter inzage lag, zodat Rapenburg vanaf dat moment had kunnen voorzien dat de bestemming in voor haar nadelige zin zou wijzigen. Het gegeven dat de rechtsvoorganger van Rapenburg op 9 augustus 2006 een aanvraag om een bouwvergunning heeft ingediend voor het realiseren van woningen in de panden, op welke aanvraag op 26 september 2007 positief is beschikt, doet daaraan niet af.

De Afdeling stelt voorop dat de vraag naar de voorzienbaarheid geen specialistische kennis vereist. Het antwoord op deze vraag dient volgens de Afdeling indringend door de rechter te worden getoetst. De Afdeling overweegt dat het gegeven dat (i) de directeur van Rapenburg niet in het bezorgingsgebied van het huis-aan-huisblad woonde en (ii) het niet mogelijk was post te bezorgen in de dichtgetimmerde panden, niet maatgevend is bij de boordeling van de voorzienbaarheid. De woonplaats zegt op zichzelf niets over de mogelijkheden om zich van de relevante planologische ontwikkelingen op de hoogte te stellen. Dat het conceptontwerp op 25 juli 2007 – de datum van de aankoopbeslissing – niet meer ter inzage lag, kan ook niet afdoen aan de voorzienbaarheid. Voor het aannemen van voorzienbaarheid is niet vereist dat de koper zich daadwerkelijk bewust was van het risico dat de planologische situatie ter plaatse in ongunstige zin zou veranderen. Zie: AbRvS 9 november 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2957.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Ineke