Skip to main content

Na vernietiging vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan helemaal opnieuw beginnen?

Geen nieuwe rechtspraak, maar vermeldenswaardig omdat het toch nog regelmatig op gemeentehuizen voor vragen zorgt. Na een vernietiging van het vaststellingsbesluit van een bestemmingsplan kan worden volstaan met een nieuw aangepast vaststellingsbesluit of dient er een nieuw ontwerpplan ter inzage te worden gelegd? Welk beslissing genomen dient te worden, wordt nog eens mooi uiteengezet in onderstaande overweging in de uitspraak van 19 juli jl. (ECLI:NL:RVS:2023:2786).

“Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen in onder meer de uitspraak van 22 mei 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1665 staat het het bevoegd gezag in geval van vernietiging van een besluit door de bestuursrechter in beginsel vrij om bij het nemen van een nieuw besluit terug te vallen op de reeds gevoerde procedure die aan het vernietigde besluit ten grondslag lag, dan wel de gehele procedure van afdeling 3.4 van de Awb opnieuw te doorlopen. Er kunnen zich echter omstandigheden voordoen waaronder het uit een oogpunt van zorgvuldige voorbereiding van een besluit, mede gelet op de aard en ernst van de gebreken die tot vernietiging hebben geleid en het verhandelde in die eerste procedure, niet passend moet worden geoordeeld indien het bevoegd gezag ermee volstaat terug te vallen op de eerdere procedure en niet een nieuw ontwerpbesluit opstelt en ter inzage legt. Dit is bijvoorbeeld het geval indien ten opzichte van het ontwerpbesluit sprake is van een wezenlijk ander plan of van wijzigingen die niet als van ondergeschikte aard kunnen worden aangemerkt.”

Het is dus (kennelijk) in eerste instantie aan het bestuursorgaan om besluit te nemen. Uit de overwegingen blijkt dat in dit geval – andere bestemming, vergroting van aantal m² en een aanpassing van een voorwaardelijke verplichting – onvoldoende waren bij dit (postzegel)plan voor het oordeel dat sprake is van een wezenlijk ander plan en een nieuwe ontwerp ter inzage zou moeten worden gelegd. Waarschijnlijk rechtspraak die onder Omgevingswet ongewijzigd zal blijven.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Eelco