Na melding PAS, geen procesbelang beroep vergunning

In de uitspraak van de AbRvS van 2 maart 2016, ECLI:NL:RVS:2016:538 is (onder meer) beroep ingesteld tegen een weigering om vergunning te verlenen op grond van de artikelen 19d van de Nbw 98. Het college betoogt dat appellant geen belang heeft bij de uitkomst van de procedure nu de aangevraagde situatie thans onder de PAS vergunningvrij is. Door appellant is ook een melding gedaan die is vastgelegd in AERIUS Register. Appellant brengt naar voren dat een melding on het recht zoals dat geldt vanaf 1 juli 2015 niet dezelfde rechtszekerheid biedt als een vergunning onder het recht zoals dat gold tot 1 juli 2015.

De Afdeling overweegt dat appellant niet kan bereiken dat hem voor de aangevraagde situatie alsnog een vergunning als bedoeld in artikel 19d van de Nbw 1998 wordt verleend. Nu tussen partijen niet in geschil is dat de aangevraagde situatie ingevolge het vanaf 1 juli 2015 van kracht zijnde artikel 19kh, zevende lid, vergunningvrij is, moet ervan worden uitgegaan dat vernietiging van het bestreden besluit waarbij vergunning als bedoeld in artikel 19d is geweigerd niet alsnog tot verlening van de aangevraagde vergunning zal kunnen leiden. Appellant heeft geen andere belangen ingeroepen dan dat van de rechtszekerheid omtrent de aangevraagde situatie. Hij heeft dan ook geen belang bij de uitkomst van deze procedure voor zover deze betrekking heeft op de aangevraagde vergunning als bedoeld in artikel 19d van de Nbw 1998.Het beroep wordt voor dit deel niet-ontvankelijk verklaard.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Susan


Sluit je aan bij de
800+ abonnees 
en schrijf je in voor de
wekelijkse Omgevingsflits:

* indicates required
Volg ons:

©2022 - SAM advocaten. Mogelijk gemaakt door Webconfetti.