Skip to main content

MER plicht, verruimen categorie bedrijf

 

De uitspraak van de AbRvS van 24 december 2014, nr. 201307970/1/R2 heeft betrekking op het gebruik van richtafstanden uit de VNG-brochure voor gevallen waar de brochure eigenlijk niet op ziet. Kort en goed overweegt de Afdeling dat ook in die gevallen de richtafstanden uit de brochure een indicatie kunnen vormen voor het antwoord op de vraag of sprake is van een goede ruimtelijke ordening.

Bij de beoordeling van de aanvaardbaarheid van de door appellant  gewenste uitbreiding, is de raad – zo overweegt de Afdeling – onder meer uitgegaan van de richtafstanden zoals opgenomen in de VNG-brochure “Bedrijven en milieuzonering” van 2009. In de VNG-brochure wordt een afstand van 100 meter aanbevolen tussen woningen en bedrijfsgebouwen die worden gebruikt voor het fokken en houden van rundvee. In de VNG-brochure staat dat de richtafstandenlijsten niet zonder meer worden toegepast indien gevoelige functies óp een bedrijventerrein voorkomen. Het gaat hier om historisch gegroeide situaties waar burgerwoningen (verspreid of gegroepeerd) zijn vermengd met milieubelastende bedrijvigheid. Het gaat ook om gevoelige functies die bewust op een bedrijventerrein of industrieterrein zijn gesitueerd, zoals bedrijfswoningen of een kinderdagverblijf. Deze situaties vallen buiten de kaders van de richtafstandenlijsten, zo staat in de VNG-brochure. Dat neemt niet weg, aldus de Afdeling,  dat de in de VNG-brochure opgenomen richtafstanden een indicatie kunnen vormen voor de aanvaardbaarheid van het plan vanuit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening en door de raad als zodanig kunnen worden toegepast. De raad heeft deze afweging in dit geval echter niet gemaakt, nu hij zich enkel op het standpunt heeft gesteld dat de in deze brochure opgenomen richtafstanden ook voor bedrijfswoningen op een bedrijventerrein van toepassing zijn. Nu uit het vorenstaande volgt dat de raad hier ten onrechte vanuit gaat, is het besluit in zoverre niet met de vereiste zorgvuldigheid tot stand gekomen.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Eelco.