Skip to main content

Maatlat Duurzame Veehouderij / ontwerp-PAS ter inzage

In de uitspraak van de AbRvS van 21 januari 2015, nr. 201308140/1/R3 bestrijden appellanten een in een bestemmingsplan “Buitengebied” opgenomen wijzigingsvoorwaarde dat nieuwe stallen moeten voldoen aan de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV). Onder meer wordt betoogd dat in de MDV een aantal niet ruimtelijk relevante voorwaarden zijn opgenomen.

In de MDV worden vanuit het oogpunt van duurzaamheid eisen gesteld aan stallen voor het houden van diverse soorten vee. Aspecten waaraan eisen worden gesteld betreffen onder meer: ammoniakemissie, bedrijf en omgeving, brandveiligheid, diergezondheid, dierenwelzijn, energie en fijnstof.

Naar het oordeel van de Afdeling stellen appellanten terecht dat de voorwaarden die in de MDV worden gesteld ook betrekking hebben op aspecten die niet ruimtelijk relevant zijn. Als voorbeeld noemt de Afdeling de voorwaarden ten aanzien van energieverbruik en de omgevingsgerichtheid. Ook bestaat de MDV uit een groot aantal zeer gedetailleerde voorwaarden waaraan stallen moeten voldoen, die zich niet lenen voor de toepassing via een wijzigingsvoorwaarde. Het betoog slaagt dus.

Verder wordt door appellanten in deze zaak ook een wijzigingsvoorwaarde uit het bestemmingsplan bestreden op basis waarvan een toename van de stikstofemissie niet is toegestaan. Betoogd wordt dat de regeling had moeten luiden dat per saldo geen toename van stikstofemissie mag plaatsvinden.

Naar het oordeel van de Afdeling staat de wijzigingsvoorwaarde niet aan interne saldering in de weg. Verder maakt de stelling van appellanten dat artikel 19kd van de Nbw van toepassing zou kunnen zijn de regeling niet onnodig bezwarend.

Tegen de achtergrond van dit oordeel van de Afdeling wijzen wij erop dat tot en met 20 februari 2015 het ontwerp van de PAS ter inzage ligt. Als de PAS in werking treedt, dan kan voor een project of andere handeling die betrekking heeft op een inrichting, geen externe saldering meer worden toegepast.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Susan.