Legaal gerealiseerde functies, maar strijd met Activiteitenbesluit

Een legaal gasontvangstation en twee woningen die met legale uitbouwen dichter naar dat gasontvangstation zijn gekropen. De kortste afstand is 75 cm te dicht bij het gasontvangstation, gelet op artikel 3.12 lid 6 Activiteitenbesluit milieubeheer. Wat te regelen in het bestemmingsplan? De gemeenteraad Moerdijk kiest een op het oog praktische oplossing: hij brengt de uitbouwen feitelijk deels onder het overgangsrecht door in artikel 28 van de planregels te bepalen dat binnen de veiligheidszone van 15 m vanaf het gasontvangstation geen kwetsbare objecten zijn toegestaan.

Volgens de Afdeling vereist de rechtszekerheid in het algemeen dat bestaand legaal gebruik overeenkomstig de bestaande situatie wordt opgenomen in een bestemmingsplan, tenzij dit een planregeling met zich brengt die vanuit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening dermate onaanvaardbaar is dat de bestemmingen niet kunnen blijven voortbestaan. De raad kan in dat geval evenmin volstaan met het onder het overgangsrecht brengen van een van de beide functies. De afweging van de raad dient te bestaan uit een afweging tussen enerzijds het uitkopen van de eigenaar van de woning en het niet langer mogelijk maken van een kwetsbaar object binnen 15 m van de gasstations en anderzijds het beëindigen van de bedrijfsbestemming die voorziet in de gasstations.

De raad heeft dus niet kunnen volstaan met het onder het overgangsrecht brengen van die delen van de uitbouwen die binnen 15 m van het gasontvangstation aanwezig zijn. De enkele omstandigheid dat het in dit geval een naar verhouding beperkte inbreuk op de veiligheidszone oplevert, doet niets af aan de uit het Activiteitenbesluit onverkort voortvloeiende afstandseis van 15 m. Aan het door de raad aangevoerde argument dat er geen sprake is van een onveilige situatie, komt de Afdeling in dit verband niet toe. De belangenafweging van de raad kan dus niet strekken tot het laten voortbestaan van een situatie die in strijd is met het Activiteitenbesluit. In het kader van een, nieuw te nemen, bestemmingsplanbesluit kan van de afstand van 15 m in dit geval derhalve niet worden afgeweken. De belangenafweging van de raad dient dan ook te bestaan uit een afweging tussen enerzijds het deels beëindigen van de bedrijfsbestemming die voorziet in het gasontvangstation en anderzijds het niet voorzien in een planologische regeling voor die delen van beide uitbouwen die binnen de veiligheidsafstand liggen. AbRvS 12 oktober 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2688

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob


Sluit je aan bij de
800+ abonnees 
en schrijf je in voor de
wekelijkse Omgevingsflits:

* indicates required
Volg ons:

©2022 - SAM advocaten. Mogelijk gemaakt door Webconfetti.