Skip to main content

Ladder bij uitbreiding van agrarische bedrijven?

De uitspraak van de AbRvS van 15 april 2015, nr. 201310329/1 gaat over het bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente Groesbeek. Een werkgroep voet aan dat het plan ten onrechte niet voorziet in een verplichting voor initiatiefnemers van uitbreidingen van agrarische bedrijven om onderzoek te doen naar de mogelijkheid om bestaand leegstaand agrarisch vastgoed te benutten, voordat een aanvraag voor een uitbreiding van een agrarisch bedrijf in behandeling kan worden genomen. Volgens de werkgroep zou een dergelijke verplichting in lijn zijn met de zogenoemde SER-ladder. De raad stelt dat een dergelijke verplichting niet wenselijk is en noch voor agrariërs, noch voor het landschap voordelen biedt. Volgens de raad hoefde het plan dan ook niet te voorzien in een verplichting eerst onderzoek te doen naar de mogelijkheid leegstaand agrarisch vastgoed te benutten, alvorens een aanvraag in te dienen voor uitbreiding van de bedrijfsbebouwing. Naar het oordeel van de Afdeling heeft de gemeenteraad zich in redelijkheid op dit standpunt kunnen stellen.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Eelco.