Skip to main content

Afwijken van VNG-richtlijnen

De uitspraak van de AbRvS 15 april 2015, nr. 201402439/1/R3, gaat over een bestemmingsplan van de gemeenteraad van Wijchen dat voorziet in de uitbreiding van een paardendressuurbedrijf met een daaraan ondergeschikte paardenfokkerij. Omwonenden vrezen aantasting van hun woon- en leefklimaat en beroepen zich op afstanden uit de VNG-richtlijnen, op grond waarvan de afstand tussen een woning en een paardenfokkerij in verband met geluid en stof 30 meter dient te bedragen. De raad wijst erop dat deze afstand alleen geldt voor een rustige woonomgeving, en dat in dit geval in verband met de omgeving de afstand 10 meter bedraagt. Bovendien wijst de raad erop dat ook onder het vorige plan (dat enkel zag op een paardendressuurbedrijf) de afstand ook al niet werd gehaald.

De Afdeling wijst erop dat de afstanden in de VNG-brochure indicatief zijn, en bedoeld zijn voor nieuwe situaties. Wel kan de brochure een indicatie geven van de mate van hinder bij bestaande conflictsituaties. De Afdeling stelt verder vast dat de afstanden voor een paardendressuurbedrijf en een paardenfokkerij gelijk zijn, zodat sprake is van een vergelijkbare hinder. Niet bestreden is dat de kortste afstand 7 meter is, zodat niet wordt voldaan aan de richtafstanden. De Afdeling ziet hierin echter geen aanleiding voor het oordeel dat het plan vanuit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening niet had kunnen worden vastgesteld. Hiervoor acht de Afdeling van belang dat in het plan grotendeels de bestaande situatie als zodanig wordt bestemd en de nieuwe functie waarin het plan voorziet een vergelijkbare mate van hinder veroorzaakt als dit reeds bestaande bedrijf. Verder acht de Afdeling van belang dat de maximale oppervlakte waar mag worden gebouwd in het plan niet is gewijzigd ten opzichte van het vorige plan. In het vorige plan was voorts geen bouwvlak opgenomen en er kon op basis daarvan derhalve gebouwd worden tot op de perceelsgrens. Doordat in dit plan wel een bouwvlak is opgenomen, waarvoor is aangesloten bij de gevel van het bestaande paardendressuurbedrijf, is dit niet langer mogelijk en is er sprake van een verbetering van de situatie voor de omwonenden ten opzichte van het vorige plan. Voor vragen over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Monique.