Skip to main content

Kruimelafwijking, omvang onderzoekslast

24 maart 2018

De uitspraak van de AbRvS 21 maart 2018, ECLI:NL:RVS:2018:969 ziet op een omgevingsvergunning voor een afwijking van het bestemmingsplan voor het gebruik van het pand als eetcafé. Appellanten voeren aan dat het eetcafé zodanige geluid- en parkeeroverlast veroorzaakt dat sprake is van een onevenredige aantasting van hun woon- en leefklimaat. Het algemeen bestuur van het stadsdeel Amsterdam Zuid voert aan dat zij bij het verlenen van de omgevingsvergunning niet hoeft te onderzoeken of het eetcafé voldoet aan de geluidgrenswaarden uit het Activiteitenbesluit, slechts hoeft dat aannemelijk te zijn. Of wordt voldaan aan de grenswaarden, zo stelt het algemeen bestuur, is een kwestie van handhaving.

De Afdeling overweegt dat slechts omgevingsvergunning kan worden verleend als het aangevraagde project niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening. Die strijd doet zich onder meer voor als een goed woon- en leefklimaat als gevolg van het project niet is gewaarborgd, of als op voorhand reden bestaat om aan te nemen dat het project niet uitvoerbaar is. Of het eetcafé kan voldoen aan de geluidgrenswaarden uit het Activiteitenbesluit is zowel van belang voor de vraag of het project uitvoerbaar is als de vraag of een goed woon- en leefklimaat is gewaarborgd. Bij die laatste vraag kan niet worden volstaan met een toets aan de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit.

Ook geluid waarop die grenswaarden geen betrekking hebben, zoals het stemgeluid van bezoekers op de openbare weg voor het eetcafé, dient betrokken te worden bij de vraag of een goed woon- en leefklimaat is gewaarborgd. Voorafgaand aan het verlenen van de omgevingsvergunning diende dan ook voldoende inzicht te bestaan in de door het eetcafé veroorzaakte geluidniveaus, zowel wat de geluidbronnen betreft waarop de geluidgrenswaarden uit het Activiteitenbesluit betrekking hebben als andere geluidbronnen.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Janike