Skip to main content

Koekoek, ander bouwwerk als bedoeld in art. 2. onderdeel 21 Bijlage II Bor

De uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak d.d. 30 november 2022, ECLI:NL:RVS:2022:3502, gaat over de vraag wat de omvang is van de vergunningvrije categorie uit art. 2 onderdeel 11 bijlage II Bor. In dit geval is specifiek de vraag of een koekoek aan een souterrain onder deze categorie zou kunnen vallen. Het souterrain moet worden gebruikt als slaapkamer. De koekoek dient om het souterrain te kunnen ventileren.

Naar het oordeel van de Afdeling is de koekoek niet vergunningvrij op grond van artikel 2 van bijlage II van het Bor. De koekoek is een bijbehorend bouwwerk als bedoeld in artikel 1 van bijlage II van het Bor. Artikel 2, aanhef en onderdeel 3, van bijlage II van het Bor ziet op bijbehorende bouwwerken die op de grond staan. De koekoek bevindt zich deels onder de grond. Daarmee is niet voldaan aan het vereiste dat de koekoek op de grond moet staan en is de koekoek dus niet omgevingsvergunningvrij op grond van dit onderdeel. Volgens de Afdeling staat de systematiek van het Bor er aan in de weg dat de koekoek alsnog vergunningvrij kan zijn op grond van artikel 2, aanhef en onderdeel 21, van bijlage II van het Bor. De Afdeling legt onderdeel 21 zo uit, dat het een restcategorie is voor bouwwerken die niet vallen onder een van de andere in artikel 2 genoemde bouwwerken. Omdat de koekoek een bijbehorend bouwwerk is als bedoeld in onderdeel 3, kan deze niet onder art. 2 onderdeel 21 vallen. Voor deze uitleg is van belang dat de regels over het vergunningvrij bouwen een uitzondering vormen op de hoofdregel dat voor het bouwen, in beginsel een vergunning is vereist. De Afdeling betrekt daarbij ook de Nota van toelichting bij artikel 2, aanhef en onderdeel 21, van bijlage II van het Bor (Stb. 2014, 333, p. 48) waar is vermeld: “Het gaat hier om een restcategorie van heel kleinschalige bouwwerken, die niet zijn aan te merken als bijbehorend bouwwerk”. De restcategorie uit art. 2 onderdeel 21 is dus niet een restcategorie voor alle bouwwerken, maar alleen voor bouwwerken die niet vallen onder een van de andere vergunningvrije categorieën.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Janike