Skip to main content

Kenbaarheid vooroverleg

23 oktober 2017

AbRvS 18 oktober 2017,  ECLI:NL:RVS:2017:2821, bestemmingsplan “Velmolen Oost fase 3”, gemeenteraad Uden.

Een citaat is voldoende: “11. [appellanten] betogen dat het plan in strijd met artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (hierna: Bro) is vastgesteld omdat het op grond van dat artikel verplichte vooroverleg ten onrechte niet kenbaar is gemaakt. 11.1. Artikel 3.1.1 van het Bro luidt:  ‘1 Het bestuursorgaan dat belast is met de voorbereiding van een bestemmingsplan pleegt daarbij overleg met de besturen van betrokken gemeenten en waterschappen en met die diensten van provincie en Rijk die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van belangen welke in het plan in het geding zijn. Artikel 3:6 van de Algemene wet bestuursrecht is van overeenkomstige toepassing. 2 Gedeputeerde staten onderscheidenlijk Onze Minister kunnen bepalen dat onder bepaalde omstandigheden of in bepaalde gevallen geen overleg is vereist met de diensten van provincie onderscheidenlijk Rijk die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening.’ 11.2. De Afdeling overweegt dat artikel 3.1.1 van het Bro kennelijk niet strekt ter bescherming van de belangen van individuele bewoners van een betrokken gemeente, zodat artikel 8:69a van de Awb in zoverre aan vernietiging van het bestreden besluit in de weg staat.”

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob