Skip to main content

Is het houden van 24 chihuahau’s in strijd met de woonbestemming?

14 februari 2020

Men zal niet gauw willen bepleiten dat het hebben van een of meer huisdieren in strijd komt met de woonbestemming. Maar hoe zit het als in een woning 24 chihuahua’s worden gehouden? Die casus speelde in de gemeente Utrecht en heeft geleid tot AbRvS 12 februari 2020 (ECLI:NL:RVS:2020:418). B&W Utrecht hebben aan een bewoonster van een woning een last onder dwangsom opgelegd om het aantal honden terug te brengen tot tien.

Het houden van meer honden is volgens B&W strijdig met de woonbestemming. Het is inmiddels wel vaste rechtspraak van de Afdeling dat het bevoegd gezag in het kader van het oordeel of sprake is van strijd met de bestemming moet nagaan welke ruimtelijke uitstraling het houden van zoveel dieren heeft. Daarbij is bepalend, aldus de Afdeling, of deze uitstraling dusdanig is dat deze ruimtelijk gezien niet meer valt te rijmen met de woonfunctie. Dit zal uiteraard goed moeten worden onderzocht. Op dat punt gaat het mis voor B&W. Het college heeft ter motivering gewezen op een inspectierapport van een bezoek aan de woning.

Dat rapport heeft alleen betrekking op de situatie in de woning. De ruimtelijke uitstraling op de omgeving van het houden van 24 chihuahua’s op de omgeving blijkt daar niet uit, wat ook is erkend door de inspecteur. Dat er in het verleden klachten zijn geweest, doet hier niet aan af, nu het inspectierapport de ruimtelijke uitstraling niet in beeld heeft gebracht. Nu het in dit geval de ruimtelijke uitstraling niet met objectieve gegevens is  onderbouwd, kon de last niet op basis van het inspectierapport worden opgelegd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Monique