Is een motorcrossterrein een stedelijke ontwikkeling?

17 december 2021

Onder meer deze vraag lag voor in AbRvS 15 december 2021, ECLI:NL:RVS:2021:2839. De Afdeling is van oordeel dat het plan niet voorziet in een stedelijke ontwikkeling. Het motorcrossterrein valt niet onder een van de in artikel 1.1.1, eerste lid, onder i, van het Bro uitdrukkelijk genoemde ontwikkelingen. Het kan ook niet worden aangemerkt als een andere stedelijke voorziening als bedoeld in artikel 1.1.1, eerste lid, onder i, van het Bro, gelet op de aard van de ontwikkeling. Hierbij betrekt de Afdeling dat in dit geval sprake is van een grotendeels onverhard terrein van ongeveer 7 hectare, met zandbanen in de buitenlucht en bouwwerken die daarbij horen, zoals geluidschermen.

Weliswaar maakt het plan ook gebouwen mogelijk zoals een kantine, loods en jurygebouw, maar de omvang van deze van het terrein deel uitmakende en bij het motorcrossterrein behorende bebouwing, is – afgezet tegen de omvang van het gehele terrein – beperkt. Onder deze omstandigheden is het motorcrossterrein naar het oordeel van de Afdeling niet aan te merken als een ontwikkeling waarvoor artikel 3.1.6, tweede lid, van het Bro is bedoeld.

In de uitspraak wordt ook ingegaan op het mogelijk tonale karakter van motorcrossgeluid. Verder wordt o.a. ingegaan op de Nota Limburg, die tot doel heeft het waarborgen van de spraakverstaanbaarheid in de woning. Deze nota wordt in de praktijk vaak wordt gebruikt voor het normeren van geluid van muziekevenementen, maar zij mocht ook hier gebruikt worden in het kader van stap 4 van de toetsingssystematiek van de VNG-brochure voor de beoordeling of ter plaatse van de woning van appellant sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat, tijdens wedstrijden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Eelco


Sluit je aan bij de
800+ abonnees 
en schrijf je in voor de
wekelijkse Omgevingsflits:

* indicates required
Volg ons:

©2022 - SAM advocaten. Mogelijk gemaakt door Webconfetti.