Skip to main content

Invoeringswet WRO: “oude” verzoeken om planschade

In de uitspraak van 22 oktober 2014 van de AbRvS, nr. 201400346-1 is een verzoek om planschade aan de orde dat is ingediend op 25 augustus 2010 waarbij de peildatum, datum inwerkingtreding van het nieuwe bestemmingsplan is gelegen voor 1 september 2005. In het advies van de SAOZ is dan ook terecht vermeld dat uit artikel 9.1.18 van de Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening volgt dat artikel 49 van de WRO op de aanvraag van toepassing is. Dit brengt met zich dat de oude maatstaven voor vergoeding van planschade op de aanvraag van toepassing zijn. Gelet hierop zijn in het advies ten onrechte bij de vergelijking tussen het nieuwe bestemmingsplan en de daarvoor geldende Bebouwingsverordening 1940 en het daarvoor geldende uitbreidingsplan “Plan I en II tot herziening van het uitbreidingsplan “Binnen- en Bovenveenpolder c.a.” de in het nieuwe bestemmingsplan opgenomen vrijstellingsbevoegdheden buiten beschouwing gelaten.