Skip to main content

Ingrijpende gevolgen onvoldoende betrokken in belangenafweging

AbRvS 3 augustus 2022 (ECLI:NL:RVS:2022:2262). De raad van de gemeente Boxtel heeft het bestemmingsplan “Fietsonderdoorgang Tongersestraat” vastgesteld.  Dit plan maakt de aanleg van een fietsonderdoorgang mogelijk. Het plan is gebaseerd op het Maatregelenpakket Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Boxtel (Maatregelenpakket). Dit pakket moet een oplossing bieden voor de slechte staat van de leefbaarheid en verkeersveiligheid die wordt veroorzaakt door de dubbele spoorwegovergang bij de Tongersestraat in Boxtel. Ter uitvoering van het Maatregelenpakket zijn verschillende bestemmingsplannen vastgesteld waaronder het aan de orde zijnde.

Boxly en anderen exploiteren een drankenhandel aan de Van Hornstraat 1 gelegen in het plangebied. Zij zijn het niet eens met het plan vanwege de gevolgen voor de bereikbaarheid hun eigendommen.

Volgens de Afdeling moet aan elk bestemmingsplan van het Maatregelenpakket een sluitende motivering ten grondslag liggen, waarin de raad onder andere een belangenafweging maakt op grond van de relevante belangen. De Afdeling oordeelt dat de raad de belangen van Boxly en anderen onvoldoende heeft betrokken in de afweging. Hiertoe overweegt de Afdeling dat er niet alleen ingrijpende gevolgen zijn voor de huidige bedrijfsvoering van Boxly en anderen – deze is feitelijk niet meer mogelijk – en de bereikbaarheid van het perceel, maar dat ook onzeker is of er nog een bedrijfsfunctie mogelijk is op de resterende gronden. De Afdeling vernietigt het bestemmingsplan vanwege strijd met de artikelen 3:2 en 3:46 Awb.

In de uitspraak van 3 augustus 2022 (ECLI:NL:RVS:2022:2263) vernietigt de Afdeling bestemmingsplan “Keulsebaan”, dat ook deel uitmaakt van het Maatregelenpakket. Dit bestemmingsplan maakt capaciteitsuitbreiding mogelijk van de bestaande weg Keulsebaan in Boxtel tussen de onderdoorgang onder het spoor en de A2. In de stukken bij het bestemmingsplan ziet de Afdeling ‘geen afdoende, actuele, onderbouwing van een bredere afweging’ dan alleen een cijfermatige berekening waar de gemeente eerst van uitging en wordt alleen ingegaan op het Maatregelenpakket als geheel en de functie die het deelproject van de Keulsebaan vormt binnen dat geheel.

Voor partijen is niet inzichtelijk hoe het bestemmingsplan bijdraagt aan de doorstroming. Een actuele, specifiek op dit bestemmingsplan toegespitste onderbouwing ontbreekt dus. Daarbij betrekt de Afdeling ook dat het bestemmingsplan een groot ruimtebeslag legt op de Keulsebaan en de omgeving. Het vormt voor een aantal gronden zelfs een titel voor onteigening. De raad heeft niet afgewogen hoe deze zwaarwegende belangen zich verhouden tot het belang om toch in een capaciteitsuitbreiding en kruispunten in deze vorm te voorzien, ondanks dat er cijfermatig geen noodzaak meer is. Ook het nadere verweerschrift van de raad bevat geen verkeerskundige rapporten met een onderbouwing en motivering van de effectiviteit van het bestemmingsplan. Er ontbreekt dus nog steeds een actueel, integraal onderzoek waarbij is beoordeeld welke effecten het plan voor de Keulsebaan heeft.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob