Skip to main content

Verkleining Natuurnetwerk Nederland in strijd met Barro

AbRvS 3 augustus 2022 (ECLI:NL:RVS:2022:2221). De raad van de gemeente Oisterwijk heeft het bestemmingsplan “Nieuw Landgoed Reuseldal” vastgesteld.  Dit bestemmingsplan maakt het mogelijk om binnen het plangebied drie landhuiskavels met een gezamenlijke oppervlakte van 0,95 ha, bijbehorende infrastructuur alsmede 13,4 ha nieuwe natuur te realiseren. In verband met het bestemmingsplan hebben GS van Noord-Brabant de begrenzing van het Natuur Netwerk Brabant, zoals aangewezen in de Interim omgevingsverordening Noord- Brabant (IOV), aangepast.

Het Groene Hart Brabant betoogt dat de herbegrenzing van het Natuurnetwerk Brabant (tevens NNN) door aanpassing van de kaart die onderdeel is van de IOV in strijd is met het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro).

De Afdeling overweegt dat in artikel 2.10.2, eerste lid, Barro is bepaald dat bij provinciale verordening de gebieden worden aangewezen die het NNN vormen. Volgens de Afdeling is een wijziging van de begrenzing van het NNB ten behoeve van een kleinschalige ontwikkeling op grond van artikel 2.10.5, aanhef en onder b, onderdeel 3, Barro alleen mogelijk voor zover de oppervlakte van het NNB ten minste gelijk blijft. Nu de oppervlakte van het NNB bij het besluit tot wijziging van de IOV ten behoeve van het voorliggende plan met 1,05 ha is afgenomen, zonder dat er een oppervlakte van dezelfde omvang op een andere locatie aan het NNB is toegevoegd, is er sprake van strijd met artikel 2.10.5, aanhef en onder b, onderdeel 3, Barro. Derhalve is de Afdeling van oordeel dat het besluit tot wijziging van de IOV onverbindend verklaard moet worden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob