Skip to main content

het verlaten van de grondslag van een aanvraag

Het verlaten van de grondslag van een aanvraag
In de uitspraak van 23 maart 2022 (ECLI:NL:RVS:2022:799) oordeelt de AbRvS over de vraag of het bevoegd gezag bij zijn beslissing over een wijziging van een vergunningsvoorschrift de grondslag van de (oorspronkelijke) vergunningaanvraag had verlaten. De vergunning voorzag in de verwerking van maximaal 36.000 ton mest en maximaal 36.000 ton co-producten, maar de vergunninghouder wilde overschakelen op alleen nog de verwerking van mest tot een maximale omvang van 72.000 ton. Het bedrijf vroeg met het oog hierop een wijziging aan van de vergunningsvoorschriften op basis van artikel 2.31, lid 2, onder b, van de Wabo. In lijn met de rechtbank oordeelt de AbRvS dat dit niet mag. De wijziging leidde namelijk tot een substantiële verandering van de werking van de inrichting (andere bedrijfsprocessen en vervoersbewegingen en grotere hinder). Door dit toe te staan verliet het bevoegd gezag de grondslag van de aanvraag die indertijd had geleid tot de voor het bedrijf geldende vergunning. Het bedrijf had daarom voor deze wijziging een veranderingsvergunning moeten aanvragen. Het bedrijf betoogde nog dat de eis dat de grondslag van de aanvraag niet mag worden verlaten alleen bedoeld is om het belang van de vergunninghouder te beschermen en dat omwonenden hierop dus geen beroep kunnen doen (relativiteitsvereiste), maar dat ziet de AbRvS anders. Een veranderingsvergunning vergt immers een nieuwe vergunningsprocedure met daarin inbreng van de omwonenden.

Een vraag die zich ook voordeed was die naar de uitleg van artikel 2.31, lid 2, onder b. Het wettelijk criterium is dat een wijziging van een vergunningsvoorschrift in het belang van de bescherming van het milieu moet zijn. De AbRvS wijst erop dat dit niet betekent dat een wijziging alleen mogelijk is als dit leidt tot een minder grote milieubelasting. Een wijziging is ook mogelijk ten behoeve van het belang van de vergunninghouder, mits het belang van de bescherming van het milieu zich daartegen maar niet verzet.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jan