Skip to main content

compenserende maatregelen ontheffing Wnb en borging bestemmingsplan?

Compenserende maatregelen ontheffing Wnb en borging bestemmingsplan?
In de uitspraak van de AbRvS van 16 maart 2022, ECLI:NL:RVS:2022:771 gaat het om een bestemmingsplan voor 152 woningen in het centrum van Oirschot. Appellant betoogt dat het bestemmingsplan niet uitvoerbaar is omdat de bestemming “Groen” zich niet verhoudt tot de compenserende maatregelen behorende bij de Wnb-ontheffing die eerder voor de wezel, bunzing en kamsalamander is verleend. Op grond van de planregels is het namelijk mogelijk om parkeer-, speel- en nutsvoorzieningen te realiseren op en nabij de gronden die gebruikt zullen worden voor de compenserende maatregelen. De compenserende maatregelen en de werking daarvan zijn volgens appellant onvoldoende gewaarborgd in het plan.

De gemeenteraad heeft zich naar het oordeel van de Afdeling in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat het niet nodig is om de uitvoering van de compenserende en mitigerende maatregelen door middel van planregels te waarborgen. Daarbij wordt in aanmerking genomen dat aan verleende Wnb-ontheffing voorschriften zijn verbonden op grond waarvan de verplichting bestaat om de voorgeschreven maatregelen uit te voeren. Indien het achterwege blijven van deze noodzakelijke maatregelen bij de realisering van het plan leidt tot een overtreding van de verbodsbepalingen van de Wnb, dan kan er worden gehandhaafd. Voor zover appellant betoogt dat de bestemming “Groen” in de weg staat aan de uitvoering van de compenserende maatregelen, volgt de Afdeling hem daarin niet, omdat artikel 3.1 van de planregels het uitvoeren van de maatregelen, zoals het realiseren van een nieuwe voortplantingspoel en het plaatsen van nestkasten en marterhopen, toestaat. Dat het planologisch mogelijk is om binnen dezelfde bestemming andere voorzieningen te realiseren, maakt niet dat de maatregelen niet kunnen worden uitgevoerd en in stand gehouden. Bovendien is er, voor zover er binnen de bestemming “Groen” naast gronden waarop maatregelen zijn voorzien nog ruimte is voor de aanleg van andere voorzieningen die het plan mogelijk maakt, een Wnb-ontheffing nodig indien de voorzieningen leiden tot overtreding van een verbodsbepaling van de Wnb.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Susan