Skip to main content

GS belanghebbende tegen van rechtswege verleende vergunning

11 december 2017

In de zaak die heeft geleid tot de uitspraak van de AbRvS van 29 november 2017, ECLI:NL:RVS:2017:3274 komt GS op tegen een van rechtswege verleende omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan. Het gaat om het toestaan van detailhandel op een bedrijventerrein. De van rechtswege verleende vergunning is naar aanleiding van het bezwaar van GS herroepen. De ‘vergunninghouder’ gaat in beroep. De rechtbank oordeelt vervolgens dat GS niet als belanghebbende kan worden aangemerkt. De rechtbank verwijst naar de omgevingsverordening waarin is bepaald dat de instructies in de omgevingsverordening niet rechtstreeks doorwerken bij de afgifte van bouwvergunningen, aanlegvergunningen en ontheffingen. Zowel B&W als GS hebben tegen dit oordeel hoger beroep ingesteld. De Afdeling verwijst allereerst naar de uitspraak van 15 juli 2015, ECLI:NLRVS:2015:2230 waarin is overwogen dat een belang aan een bestuursorgaan is toevertrouwd als een wettelijk voorschrift aan dit bestuursorgaan een bevoegdheid tot behartiging van dit belang toekent. In de Wro is aan het provinciaal bestuur de bevoegdheid toegekend om algemene of specifieke eisen te stellen aan ruimtelijke besluiten van gemeenten. In dit geval heeft PS gebruik gemaakt van de bevoegdheid om regels te stellen in een verordening. Zo is een instructieregel opgenomen waarin staat dat bij de vaststelling van bestemmingsplannen niet wordt voorzien in de nieuwe mogelijkheid om detailhandel uit te oefenen op bedrijventerreinen. De enkele omstandigheid dat in de omgevingsverordening niet is geregeld dat B&W bij de onderhavige omgevingsvergunning een ontheffing van de omgevingsverordening hoeft te vragen, doet niet af aan de omstandigheid dat aan GS in het kader van de ruimtelijke ordening belangen zijn toevertrouwd, aldus de Afdeling. Het aan GS toevertrouwde belang is gelet op het voorgaande rechtstreeks betrokken bij het ontstaan van de gegeven vergunning van rechtswege. Er volgt vernietiging van de rechtbankuitspraak en terugverwijzing van de zaak naar de rechtbank.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Susan