Skip to main content

Goed woon- en leefklimaat. Relativiteitsbeginsel tegengeworpen?

9 oktober 2020

AbRvS 7 oktober 2020 (ECLI:NL:RVS:2020:2391). Bij besluit van 31 januari 2019 heeft de raad van Bernheze het bestemmingsplan “Bergakkers 3, Vorstenbosch” vastgesteld. Het plan voorziet in de realisatie van een woonwijk met maximaal 56 woningen.

Appellante exploiteert een geitenhouderij en vreest dat haar bedrijfsvoering en uitbreidingsmogelijkheden ten gevolge van het plan zullen worden belemmerd. Appellante betoogt dat de raad ten onrechte geen nader onderzoek heeft verricht naar de risico’s die de realisatie van de nieuwbouwwijk in de omgeving van haar geitenhouderij met zich brengt voor de gezondheid van de toekomstige bewoners van de voorziene woningen.

Volgens de raad kan hetgeen appellante heeft aangevoerd met betrekking tot de mogelijke gezondheidsrisico’s van de toekomstige bewoners van het plangebied op grond van artikel 8:69a Awb niet slagen.

De Afdeling is van oordeel dat het belang van appellante is gelegen in een ongestoorde voortzetting van haar bedrijf. Normen die betrekking hebben op goede ruimtelijke ordening, waaronder de normen die betrekking hebben op een goed woon- en leefklimaat, beschermen zowel het belang van bewoners bij dit woon- en leefklimaat als de belangen van de betrokken bedrijven bij een ongestoorde uitoefening van hun bedrijf. Degene die een agrarisch bedrijf voert kan, omdat hij geconfronteerd kan worden met klachten van de bewoners van woningen over de gevolgen van zijn bedrijf, aanvoeren dat in het plangebied vanwege die gevolgen, waaronder gevolgen voor de gezondheid ter plaatse van de woningen, geen aanvaardbaar woon- en leefklimaat is gewaarborgd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob