Skip to main content

Gezondheidrisico’s in het kader van goede ruimtelijke ordening of in verband met de bescherming van het milieu

In haar uitspraak van 23 februari 2022, ECLI:NL:RVS:2022:556 vernietigt de AbRvS de weigering van een omgevingsvergunning milieu (artikel 2.1, lid 1, onder e, Wabo) voor de uitbreiding van een geitenhouderij. Burgemeester en wethouders van gemeente De Ronde Venen hadden de aanvraag geweigerd op grond van het voorzorgsbeginsel en daarbij gewezen op het rapport ‘Veehouderij en gezondheid omwonenden’ (VGO) van het RIVM en de daarop gebaseerde beslissing van Provinciale Staten van Utrecht tot een ‘geitenstop’. Het VGO constateert dat er een verband is tussen wonen in de nabijheid van een geitenhouderij en het voorkomen van longontsteking. Maar of dit ook een causaal verband is, staat nog niet vast. In haar uitspraak overweegt de AbRvS dat de vraag of de weigering deugdelijk is gemotiveerd, afhangt van het toepasselijke toetsingskader. Is dat kader de wettelijke leidraad van een goede ruimtelijke ordening zoals bij bestemmingsplannen, dan mogen uit voorzorg mogelijke gezondheidsrisico een rol spelen in de belangenafweging (zie voor een voorbeeld de uitspraak van 27 oktober 2021 (ECLI:NL:RVS:2021:2396).

Maar deze beleidsruimte is er niet als het gaat om de beoordeling van een aanvraag om een omgevingsvergunning milieu. Dan mag het bevoegd gezag de aanvraag alleen weigeren in het belang van de bescherming van het milieu. De beoordelingsruimte die het bevoegd gezag daarbij heeft, geeft minder vrijheid in de afweging. Naar het oordeel van de Afdeling geeft dit toetsingskader aan het bevoegd gezag niet de ruimte om een omgevingsvergunning uitsluitend uit voorzorg te weigeren. Alleen belangen waarover voldoende duidelijkheid en zekerheid bestaat, kunnen in dit verband een rol spelen. Ook voor belangen die zijn gerelateerd aan gezondheid betekent dit dat op grond van algemeen wetenschappelijk aanvaarde inzichten moet vast staan dat de activiteit waarvoor de vergunning wordt gevraagd zodanige risico’s oplevert, dat om die reden nadere voorschriften aan de vergunning moeten worden verbonden dan wel dat de vergunning om die reden moet worden geweigerd, aldus de Afdeling

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Jan