Skip to main content

Gevolg uitblijven reactie op nieuw planschadebesluit

 

De einduitspraak van de AbRvS van 20 mei 2015, nr. 201310873/2/A2, is interessant vanwege het processuele aspect dat daarin aan de orde komt. In september 2014 heeft de AbRvS in deze zaak een tussenuitspraak gewezen, waarin het college van B&W van de gemeente Veenendaal is opgedragen om een gebrek in het bestreden besluit te herstellen. Ter uitvoering van deze tussenuitspraak heeft het college zijn externe planschadeadviseur verzocht om een nader advies op te stellen. Het college heeft de belanghebbenden in de gelegenheid gesteld om te reageren op het nadere advies. Van deze gelegenheid is gebruik gemaakt en vervolgens heeft het college de planschadeadviseur verzocht om te reageren op de ingebrachte zienswijzen. Het college heeft vervolgens – met inachtneming van het nadere advies en de reacties daarop – het verzoek om een tegemoetkoming (wederom) afgewezen. Tegen deze hernieuwde afwijzing zijn geen zienswijzen ingediend. De AbRvS leidt uit deze gang van zaken af dat belanghebbenden geen bezwaren hebben tegen het nieuwe besluit. In aansluiting daarop verklaart de AbRvS het beroep tegen het van rechtswege ontstane besluit ongegrond.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Ineke.