Skip to main content

Planschade: bestrijden deskundigenadvies, WOZ, VNG

In de uitspraak van de AbRvS van 29 april 2015, nr. 201402759/1/A2, komen drie voor de planschadepraktijk interessante aspecten aan bod. Er was een verzoek om tegemoetkoming ingediend omdat een bedrijfsperceel met bedrijfswoning in waarde zou verminderen door o.a. een verzwaring van de toegestane milieucategorie op het naastgelegen perceel. Onder verwijzing naar het deskundigenadvies wordt het verzoek door het college van B&W afgewezen. In beroep wordt door de rechtbank, onder verwijzing naar een advies van de StAB, een tegemoetkoming van € 73.760,00 toegekend. Het college van B&W stelt daartegen hoger beroep in bij de AbRvS, echter zonder succes.

Over het bestrijden van een deskundigenadvies oordeelt de AbRvS dat dit niet alleen kan plaatsvinden door een deskundig tegenadvies. Ook anderszins – en derhalve zonder deskundig tegenadvies – kan gemotiveerd worden waarom er reden bestaat om te twijfelen aan de juistheid van het deskundigenadvies. Deze concrete aanknopingspunten kunnen, anders dan het college van B&W betoogde, ook in de beroepsfase nog naar voren worden gebracht.

Ten aanzien van de WOZ-waarde overweegt de AbRvS allereerst, dat de WOZ-waarde van de bedrijfswoning met 30% naar beneden is bijgesteld. De planschadeadviseur van het college van B&W kwam echter slechts tot een waardedaling van 1,9%. Gelet op dit aanzienlijke verschil kon de planschadeadviseur niet volstaan met de enkele opmerking dat bij het bepalen van de WOZ-waarde, anders dan bij de planvergelijking, vooral de feitelijke situatie bepalend is. De planschadeadviseur heeft dan ook onvoldoende gemotiveerd dat de WOZ-waarde in dit geval niet relevant zou zijn.

Het college van B&W stelt tot slot dat de StAB de VNG-brochure onjuist heeft geïnterpreteerd, omdat deze niet ziet op bedrijfswoningen, maar alleen op burgerwoningen. De AbRvS gaat hierin niet mee. Dat de VNG-brochure ziet op burgerwoningen, en niet op bedrijfswoningen, doet aan de omstandigheid dat de hinder op het perceel van verzoeker toeneemt niet af.

Voor vragen over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Ineke.