Skip to main content

Geurnormen voor achtergrondbelasting in bestemmingsplannen

12 mei 2018

Om deze uitspraak goed te kunnen begrijpen eerst een korte toelichting op het wettelijk en jurisprudentiële kader.  Met de ‘voorgrondbelasting’ wordt bedoeld de geurbelasting die een individuele veehouderij op een geurgevoelig object veroorzaakt. Met de ‘achtergrondbelasting’ wordt bedoeld de cumulatieve geurbelasting van het totale aantal veehouderijen in een gebied. De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) geeft enkel normen voor de voorgrondbelasting. In de uitspraak van 19 juli 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1969, heeft de Afdeling geoordeeld dat het opnemen van normen voor de achtergrondbelasting in een bestemmingsplan in beginsel ruimtelijk relevant en aanvaardbaar is. Door de gemeenteraad van Veendam was in het vaststellingsbesluit dat in de uitspraak van de Afdeling van 2 mei 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:1468) aan de orde was, een norm opgenomen voor achtergrondbelasting.

Uit het voorgaande volgt dat dit een in beginsel aanvaardbare planregel is. Toch gaat het mis. De reden daarvoor is dat voor het buitengebied van Veendam een waarde voor de voorgrondbelasting van 8,0 ouE/m3 geldt. De raad heeft geen gebruik gemaakt van de in artikel 6, eerste lid, gelezen in samenhang met artikel 8 van de Wgv toegekende bevoegdheid om in een verordening een lagere waarde voor de voorgrondbelasting vast te stellen. Met het stellen van een norm voor de achtergrondbelasting van 6,5 ouE/m3 in de planregel, maakt de raad het, gelet op het vorenstaande, in alle gevallen waarin een veehouderij voldoet aan de in het buitengebied van Veendam geldende waarde voor de voorgrondbelasting van 8,0 ouE/m3, maar niet aan een waarde van 6,5 ouE/m3, onmogelijk om de stalvloeroppervlakte van een bestaand intensief veehouderijbedrijf te vergroten.

Dit leidt er in feite toe dat met het plan strengere voorwaarden worden gesteld voor de uitbreiding van een individuele veehouderij dan voortvloeien uit het beschermingsniveau waarin de artikelen 3 Wgv en artikel 3.115 Activiteitenbesluit milieubeheer voorzien. De Afdeling acht dit in strijd met artikel 3.1 Wro, gelezen in samenhang met voormelde bepalingen.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Eelco