Skip to main content

Tijdig en concreet initiatief beoordelen bij vaststelling bplan

12 mei 2018

Door de gemeenteraad van Pekela is de vergadering van 1 november 2016 niet alleen het bestemmingsplan “Buitengebied Pekela” vastgesteld, maar ook de Visie mestopslag buitengebied Pekela en Veendam. Op 24 augustus 2016 heeft appellant een inspraakreactie ingediend over deze Visie en kenbaar gemaakt dat hij zich niet kan verenigen met de Visie voor zover die zich vanwege een afstandseis verzet tegen het plaatsen van een mestbassin op zijn perceel aan de Parallelweg. Hierbij heeft hij op een kaartje aangegeven op welke locatie op dit perceel hij een mestbassin wil plaatsen. In zijn zienswijze van 27 januari 2017 heeft appellant opnieuw aandacht gevraagd voor de mogelijkheid om op dit perceel een mestbassin te plaatsen. De raad heeft ter zitting toegelicht dat hij bij de vaststelling van het plan geen rekening heeft gehouden met dit initiatief omdat voor deze locatie niet wordt voldaan aan het in de Visie vastgelegde beleid. De raad heeft ter zitting te kennen gegeven dat het met eventueel maatwerk alsnog mogelijk is om een mestbassin op die plaats toe te staan.

De raad heeft dit evenwel niet bij het plan willen doen, omdat daarmee van het beleid uit de Visie zou worden afgeweken. De Afdeling oordeelt in de uitspraak van 25 april 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:1342) dat deze wijze van besluitvorming onzorgvuldig is. Naar het oordeel van de Afdeling is gelet op de hiervoor genoemde inspraakreactie en zienswijze sprake van een concreet initiatief dat tijdig kenbaar is gemaakt aan de raad. Het had op de weg van de raad gelegen om appellant te verzoeken die gegevens over te leggen die de raad nodig acht om de ruimtelijke aanvaardbaarheid van de gewenste ontwikkeling te kunnen beoordelen. Dat bij de beoordeling van de ruimtelijke aanvaardbaarheid mogelijk zou worden besloten tot afwijking van de Visie mestopslag buitengebied Pekela en Veendam, die in dezelfde raadsvergadering als het plan is vastgesteld, wat daarvan ook zij, doet niet af aan de voormelde onderzoeksplicht.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Eelco