Skip to main content

Geurhinder en veehouderij

Naar aanleiding van klachten over geurhinder besloten Burgemeester en wethouders van Gemert-Bakel om de omgevingsvergunning van een vleeskuikenbedrijf te actualiseren (artikel 2.31 van de Wabo). Volgens het college stond voldoende vast dat de bij de vergunningverlening toegepaste normering van de geurhinder door middel van de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) achterhaald was. In het bijzonder de in de Regeling geurhinder en veehouderij opgenomen geuremissiefactor voor vleeskuikens verdiende volgens het college aanscherping gegeven de meest recente wetenschappelijke inzichten. De Raad van State gaat hier terecht niet in mee. In haar uitspraak van 13 december 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:3423) oordeelt zij dat het toetsingskader van de Wgv een exclusief karakter heeft en niet kan worden omzeild door artikel 2.31 van de Wabo toe te passen. Zo nodig is het aan de wetgever, aldus de Afdeling, om de wettelijke normen aan te passen.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Jan