Skip to main content

Gegevens niet openbaar; benadeling onderhandelingen

 De uitspraak van de AbRvS d.d. 20 augustus 2014, nr. 201311370/1/A3 gaat over een Wob-verzoek inzake een door de gemeente gesloten overeenkomst over de verkoop van in opdracht van de gemeente ingezameld en opgeslagen oud papier en karton. Het college heeft de overeenkomst verstrekt, behoudens de hierin opgenomen financiële gegevens (meer specifiek de gegevens over de koopsom en de garantieprijs en over de bankgarantie). Deze financiële gegevens zijn het resultaat van door de gemeente gevoerde onderhandelingen. Het college meent dat de financiële gegevens vertrouwelijke bedrijfsgegevens zijn als bedoeld in artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wob, en dat ook de in artikel 10, tweede lid, aanhef en onder b en g, van de Wob genoemde belangen zich tegen openbaarmaking daarvan verzetten. De Afdeling vindt het terecht dat deze gegevens niet zijn verstrekt. Deze gegevens hebben volgens de Afdeling betrekking op economische en financiële belangen van de gemeente en haar contractant. Interessant is vooral de overweging van de Afdeling dat aannemelijk is dat kennisneming van die financiële gegevens, in onderling verband bezien, zodanig inzicht kan verschaffen in de door contractspartijen bij de onderhandelingen ingenomen posities, dat derden in toekomstige gevallen hun positie daarop kunnen afstemmen. Concurrenten van de contractant kunnen namelijk bij een mogelijke volgende procedure hun onderhandelingstactiek op de thans met de gemeente overeengekomen bedragen afstemmen.