Skip to main content

Gefaseerd aanleggen parkeerplaatsen is mogelijk via voorwaarde

Het college van Haarlem heeft aan de Stichting Elan Wonen een tijdelijke omgevingsvergunning voor de duur van 10 jaar verleend voor het bouwen en gebruiken van 162 tijdelijke wooneenheden een cultureel maatschappelijke ruimte en bijbehorende voorzieningen. Op grond van de parkeerbehoefte en het parkeerbeleid zouden 122 parkeerplaatsen moeten worden aangelegd, maar in eerste instantie wordt volstaan met de aanleg van 80 parkeerplaatsen en indien nodig, wordt later het aantal uitgebreid. De Afdeling heeft daarover in de tussenuitspraak overwogen dat deze overweging uit de ruimtelijke onderbouwing onvoldoende rechtszeker is. Volgens de Afdeling is onder meer onvoldoende geborgd dat en op welke wijze wordt gemonitord of het aantal gerealiseerde parkeerplaatsen voldoende is.

Het college heeft in een herstelbesluit een extra voorwaarde aan de omgevingsvergunning verbonden, waarin is aangegeven op welke wijze wordt besloten tot het uitbreiden van het aantal parkeerplaatsen en op welk moment deze moeten worden aangelegd. Daarmee is dus op het moment van het verlenen van de vergunning niet duidelijk welk aantal parkeerplaatsen moet worden aangelegd. Bijzonder, en om die reden is de tekst van deze voorwaarde hieronder opgenomen:
“Indien uit een representatief parkeeronderzoek (ten minste drie steekproeven met een maandelijks interval op verschillende dagen en uren) volgt dat de bezetting op het parkeerterrein in een periode van drie aaneengesloten maanden gemiddeld meer dan 85% is tussen 23.00 uur en 07.00 uur, zal Elan Wonen op eerste verzoek daartoe van het college van burgemeester en wethouders het aantal parkeerplaatsen uitbreiden naar 122. Elan Wonen dient de uitbreiding binnen 3 maanden na dat verzoek te realiseren. De gezamenlijke omwonenden kunnen 1 maal per jaar aan de gemeente verzoeken om het representatief parkeeronderzoek op te starten indien zij van mening zijn dat de bezetting van het parkeerterrein tussen 23.00 uur en 07.00 uur gemiddeld meer is dan 85%. Vervolgens zal de gemeente ten minste drie steekproeven uitvoeren met een maandelijks interval op verschillende dagen en uren.”

Volgens de Afdeling is hiermee de bedoeling van het college voldoende rechtszeker geborgd en blijft de vergunning in stand, zie AbRvS 14 juni 2023, ECLI:NL:RVS:2023:2314.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Janike